Vind uw nieuwe baan

Missie

Beleid en doelstellingen

Missie  

Het is de missie van HR Via Care om zowel haar opdrachtgevers als haar flexkrachten te ontzorgen.  De opdrachtgever op het gebied van personele vraagstukken binnen de organisatie en de flexkracht op het gebied van de zoektocht naar de droombaan. Dit doen wij door maatwerk waarin persoonlijke aandacht, groei en ontwikkeling en innovatie centraal staan. 

1. Het bouwen aan een sterke organisatie

De basis om goed te kunnen functioneren is een hoogwaardige organisatie. Hiervoor is het nodig dat iedere medewerker in de organisatie bekend is met zijn taken en verantwoordelijkheden. 
Een goed werkend kwaliteitssysteem is daarbij een hulpmiddel. Er dient een situatie te bestaan van continue verbeteren. Om dit te realiseren is binnen HR Via Care een kwaliteitssysteem operationeel dat voldoet aan ISO 9001 (:2015). Het uitgangspunt in dit systeem is  ‘doe alles de eerste keer goed’.  Mocht dit in uitzonderingsgevallen niet geheel lukken, dan zijn er processen opgenomen om corrigerende maatregelen te nemen, waarbij steeds voorop staat dat de klant met voorrang geholpen wordt.

Binnen HR Via Care is de kwaliteitsmanager verantwoordelijk voor het onderhouden van de systemen en deze stelt, samen met de directeur afgeleide kwaliteitsdoelstellingen op. Nadruk ligt hierbij op goede communicatie naar de medewerkers. 

2. Klantgericht denken

HR Via Care tracht levert diensten die de klant moet ontzorgen op het gebied van personeel. Voldoen aan de eisen en wensen van de klant en een continu streven naar een verbetering van de klanttevredenheid is de voortdurende uitdaging. Speerpunten zijn : betrouwbaarheid, goede, 24/7 service, maatwerk en kwaliteit. Door regelmatige klanttevredenheidsmetingen onder zowel de opdrachtgevers als de flexkrachten, uit te voeren kan optimaal ingespeeld worden op de eisen en wensen van de klant en is er een basis gecreëerd voor het continu verbeteren van onze dienstverlening.

3. Het creëren van een stimulerende werkomgeving voor de medewerkers 

De medewerkers binnen HR Via Care, die uiteindelijk de klant bedienen, dienen over een goede werkomgeving te kunnen beschikken. De motivatie en betrokkenheid van de medewerkers
blijven groot, als iedereen de mogelijkheid krijgt om zich te ontplooien in zijn functie. Opleiding en scholing spelen hierin een grote rol, waardoor er aandacht besteed wordt aan individuele carrière planning.

4. Het opbouwen van stabiele relaties met partners

Het is nodig dat de kwaliteitsgedachte doorgetrokken wordt naar de leveranciers, hiertoe zijn langdurige relaties opgebouwd. Deze verhoudingen zijn zodanig dat deze wederzijds profijtelijk zijn en er duidelijk sprake is van partnership.

Teneinde de kwaliteit te kunnen handhaven en verbeteren, hebben wij de volgende speerpunten (kernkwaliteiten) gedefinieerd:
• Meer aandacht voor het personeel. ‘betrekken bij de kwaliteit’
• Op tijd leveren, onder alle omstandigheden  
 
Het kwaliteitsbeleid wordt openbaar gemaakt op onze website, www.hrviacare.nl  zodat het beschikbaar is voor de belanghebbenden. 

Teneinde het beleid ‘handen en voeten’ te kunnen geven, is het beleid geconcretiseerd in meetbare doelstellingen. Deze zijn opgenomen in de directiebeoordeling. In een jaarlijkse personeelsbijeenkomst worden deze nieuwe doelstellingen bekend gemaakt bij de medewerkers. Tevens wordt aan de medewerkers uitgelegd in deze bijeenkomst hoe en waar zij de tussentijdse resultaten van de vastgestelde doelstellingen kunnen inzien.
Tijdens de jaarlijkse directiebeoordeling worden de doelstellingen besproken en indien nodig bijgesteld. In de reguliere overlegvormen worden de doelstellingen en de daaraan gekoppelde actiepunten gecoördineerd en bewaakt.
In een totaaloverzicht wordt dit per kwartaal inzichtelijk gemaakt.

Bel mij terug